Alla blir vinnare men vinsten ser olika ut

Rätten till brukarmedverkan och inflytande

Brukarmedverkan och brukarinflytande har blivit allt viktigare som ett sätt att ge den som berörs ökad delaktighet men också som ett sätt att effektivisera och förbättra insatserna. Det handlar både om individuellt inflytande det vill säga möjlighet att påverka den egna vården, men också på ett mer övergripande plan, att kunna bidra till utformningen av vården i stort.

Man pratar numera om evidensbaserad (kunskapsbaserad) praktik där brukarnas kunskap och erfarenhet är en av de tre faktorer som tillsammans skapar en kunskapsbaserad praktik. De två andra faktorerna är forskningens och de professionellas kunskap och erfarenhet.

Rätten till brukarinflytande finns reglerad i flera lagar och policydokument. Det handlar om rättigheter både på individnivå och på gruppnivå.

Brukarmedverkan är:

  • En möjlighet till empowerment – egenmakt
  • Ett verktyg för användardemokrati

Brukarmedverkan bidrar till:

  • Social dialog
  • Kvalitetsutveckling
  • Kostnadseffektivitet
  • Möjlighet till positiv feedback för verksamhet och politiker