Brukarstyrda brukarrevisioner är en metod för utvärdering och kvalitetssäkring ur ett användarperspektiv. Det vill säga en användarstyrd granskning av en verksamhet utförd av brukare med egen, tidigare, erfarenhet av den typ av verksamhet som ska granskas. Brukarrevisioner är komplement till, inte en ersättning för, verksamheters, kommuners och forsknings egna utvärderingar där metoden är att utgå från brukarnas och deltagarnas egna erfarenheter.

Varför är det bra med brukarstyrd brukarrevision?

Grupper av serviceanvändare i offentligt finansierad verksamhet – brukare – har mycket att bidra med när det gäller utveckling av de verksamheter och stödinsatser som de ingår i. Omvänt har verksamheter med inriktning på dessa grupper mycket att vinna på att anpassa sina insatser efter målgruppernas behov genom systematiskt arbete med brukarinflytande. Brukarstyrda brukarrevisioner är både ett användbart verktyg för att omsätta inflytandearbetets mål i praktiken, men också för att få konkreta synpunkter och underlag för kvalitetsutveckling och en mer kostnadseffektiv verksamhet. Verksamheten får ett kompletterande verktyg för kvalitetsundersökning utifrån en demokratiskt förankrad brukarmedverkan, som samtidigt ger ett bredare underlag för planering, uppföljning och verksamhetsförbättringar.

Så går det till

Brukarstyrda brukarrevisioner genomförs i första hand som enkätundersökningar av en brukarorganisation, ett brukarråd eller en av brukare särskilt utsatt projektgrupp på uppdrag av en kommun, verksamhet, förvaltning eller forskning. Revisionen planeras, genomförs och återrapporteras av brukare med erfarenhet av den aktuella eller liknande tjänster men som inte är aktuella i den granskade verksamheten för tillfället.