Verdandis metod för brukarstyrda brukarrevisioner

Verdandi har på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, tagit fram arbetsmetoder för användarstyrda utvärderingar – det vi kallar brukarstyrda brukarrevisioner.

Vår metod bygger på att brukare står för genomförande och utvärdering men med delat ägarskap av resultatet. Arbetsmodellen som vi använder är både brukarstyrd och brukarägd. Vår utgångspunkt är att brukarorganisationerna ska äga metoden och arbetssättet för att nå ett reellt inflytande över innehållet i kvalitetsundersökningarna och för att säkra att arbetet utgår från ett genuint brukarperspektiv.

Resultatet av brukarrevisionerna ägs däremot delat av beställaren – för beslut om verksamhetsutveckling, och av brukarrörelsen – för demokratiarbete och vidareutveckling av revisionsverktyget till gagn för nya beställare och brukargrupper.

Vi har valt att arbeta med enkäter och har skapat en metodhandledning som stöd för att utbilda deltagare i brukarråd och ett verktyg i arbetet med brukarrevisioner.

Metodhandledningen kostar 130 kronor och kan beställas från Verdandiförbundet: brukarkraft@verdandi.se.

Så går det till

Brukarstyrda brukarrevisioner genomförs i första hand som enkätundersökningar av en brukarorganisation, ett brukarråd eller en av brukare särskilt utsatt projektgrupp på uppdrag av en kommun, verksamhet, förvaltning eller forskning. Revisionen planeras, genomförs och återrapporteras av brukare med erfarenhet av den aktuella eller liknande tjänster men som inte är aktuella i den granskade verksamheten för tillfället. En viktig grund för arbetet är en tydlig ansvarsfördelning mellan verksamhet/beställare och brukarrevisionsgruppen/utförare.

Från Brukarkrafts resurscentrum kan vi erbjuda både verksamheter och brukarrepresentanter information, stöd och utbildningar i samband med beställningar, avtal och genomföranden av brukarrevisioner.

Läs mer under fliken  Våra tjänster