Brukarkraft är ett treårigt projekt med stöd av Allmänna Arvsfonden med syfte att utveckla nya metoder för brukarstyrda brukarrevisioner. Utvecklingsarbetet sker i samverkan mellan projektledningen i Stockholm och försöksverksamheten i Örebro

Vi vill nå alla användare av offentligt finansierad service. Med hjälp av brukarrevisioner på enheter som riktar sig till grupper inom arbetsmarknadsåtgärder, tar vi inom projektet fram anpassat studiematerial och enkätverktyg som kan användas av personer med funktionsnedsättningar. Under projekttiden utvecklar vi – med Örebro län som testområde – ett samarbete med kommunala arbetsmarknadsenheter och samordningsorganet Finsam för att nå ut till fler grupper. Vi utvecklar revisionsstöd för arbetsmarknadsenheterna och i förlängningen andra viktiga samhällsfunktioner som ger stöd och service såsom försäkringskassa, arbetsförmedling och socialtjänst.

Från brukarhåll har man uttryckt uppfattningar om hur insatser för att få ingång på arbetsmarknaden fungerar utifrån brukarnas aktuella situation. Brukarrevisioner är ett sätt för verksamheterna att få del av användarnas synpunkter och förbättringsförslag. Från verksamhetshåll finns behov av information och kunskapsöversikter inför beställningar av framtida brukarstyrda brukarrevisioner. Vi kommer att ta fram och erbjuda olika typer av informations- och materialstöd: Ett resurscentrum för metodhandledning, utbildning och revisionsmanualer bildas nu med Verdandis rikskansli som säte.