I Verdandis människosyn ingår tron på att människan har resurser både att ta ansvar för sitt liv och förändra sina livsbetingelser. Människan har också personliga förutsättningar att ta aktiv del i en förändring av samhället och sin sociala verklighet tillsammans med andra.

Tron på de personliga resurserna och tron på att människor med sina förmågor kan skapa en god tillvaro för sig själv och andra är grundläggande i Verdandis verksamhet. Respekt och ansvar är nycklar för positiva förändringar.

Människan är en social varelse: hon skapar sin identitet tillsammans med andra. Gemensamma aktiviteter, som bygger på solidaritet och ansvarstagande för varandra, bryter ensamhet och isolering och ger mening åt vardagen. I Verdandis människosyn är varje person unik och vars och ens resurser får bäst möjligheter att frigöras i samspel med andra.

Verdandi har, som en strävan att undanröja orsakerna till alkoholskador och sociala orättvisor, envist värnat den välfärd som är till för alla. Den generella välfärden garanterar tillsammans med tillgången på bostäder, arbete och skolor alla möjlighet att bidra till det gemensamma samhällsbygget. Det innebär också att alla ska garanteras rätt till den hjälp och det stöd som behövs när livets motgångar blir alltför stora.

Detta innebär att Verdandi alltid kommer att stå upp för den generella välfärd som finansieras gemensamt och som är grunden för den svenska modellen, den modell som bygger på respekten för varje individs rätt och möjlighet att leva ett tryggt och värdigt liv.

Vår svenska modell är i allt väsentligt skapad av arbetarrörelsens visioner och mobilisering av medborgarna för ett samhälle där var och en ges möjlighet att tillsammans med andra utveckla sina förmågor  och ambitioner. Vår svenska modells styrka visar sig i vissheten om att gemensamma ansträngningar ger framgång.

Men vår gemensamt finansierade välfärd är inte en gång given. Vi måste försvara den och utveckla den för att få medborgarnas sympati och stöd. Vi ser starka krafter i samhället som vill överge den gemensamma finansieringen till förmån för en starkt individualiserad ordning där tjockleken på plånboken bestämmer människors möjligheter, inte de personliga förutsättningar. Vi ser det i skolans utveckling, i försämringen av trygghetsförsäkringarna, i arbetsmarknadspolitiken, i äldreomsorgen.

Verdandis ståndpunkter är klara och vi arbetar metodiskt för att utveckla och försvara vår gemensamt finansierade välfärd och den kampen uttrycker vi tydligt i våra prioriterade politiska områden.

  • Kamp mot fattigdom
  • Kamp mot missbruk
  • Kamp för ett anständigt socialt skyddsnät
  • Kamp mot rasism och främlingsfientlighet
  • Kamp mot homofobi
  • Kamp för jämställdhet

 

VERDANDIS VERKSAMHET

I vår verksamhet kan du delta i olika fritidsaktiviteter, till exempel matlagning, kafékvällar, konsthantverk, sportaktiviteter och debatt. Vi anordnar också studiecirklar och utbildningar i ämnen som berör dig. En viktig verksamhet som vi också har är alternativ helgverksamhet under storhelger och lov. Lokala projekt jobbar också intensivt mot mobbning, våld och internationell solidaritet.

I scroll-listan till höger hittar du länkar till våra lokala organisationer. Där kan du se vilka aktiviteter som är aktuella på din ort. Du kan också följa våra lokala organisationers verksamhet på Facebook.

SÅ HÄR KAN DU BIDRA
Genom medlemskap i Verdandi stödjer du
 Verdandis solidaritetsarbete och opinionsbildning. Genom att delta i våra lokala verksamhet kan du göra en praktisk insats för andra. Ekonomiska bidrag mottas till Verdandis solidaritetsfond som ökar våra förutsättningar för att stödja utsatta människor – bankgiro 331-1743.
Du behövs i Verdandi!

VERDANDIS HISTORIA

Verdandi bildades 1896 som en proteströrelse mot sociala orättvisor och missförhållanden i samhället. Inte minst var det en protest mot den traditionella nykterhetsrörelsen och den då rådande samhällssynen som gjorde den enskilde ensam ansvarig för missbruket, istället för att se att missbruket grundlagts av missförhållanden i samhället såsom fattigdom och andra omänskliga levnadsvillkor.

För den som vill läsa mer om Verdandis historia finns skriften ”Den röda tråden” att beställa från Verdandi-förbundet. Skriften kostar 50 kronor plus porto.